LISTOPAD      

 ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

    ,, PSZCZÓŁKI” 

  TEMATYKA

1 My się deszczu nie boimy

-        poznawanie cech pogody deszczowej, rozpoznawanie ubrań i przedmiotów chroniących przed

    deszczem

-        doskonalenie komunikacji językowej

-        rozwijanie orientacji w przestrzeni i szybkiego reagowania na sygnały, określanie położenia

     przedmiotów, porównywanie ich grubości ( cienki- gruby)

-        poznawanie sposobów łączenia różnych technik plastycznych

-        utrwalanie nazw kolorów

-        określanie liczebności zbiorów w zakresie 3

-        doskonalenie przyporządkowania pasujących do siebie elementów

-        doskonalenie percepcji słuchowej, dostrzeganie różnego natężenia dźwięków głośno- cicho poprzez

     organizowanie zajęć umuzykalniających

2 Dzielni jak żołnierze

-        rozumienie znaczenia wojska dla obronności kraju

-        ćwiczenie pamięci przez powtarzanie krótkich tekstów literackich

-        udział w zabawach ze współzawodnictwem, poznanie zasad konstruowania gier planszowych

-        doskonalenie pamięci muzycznej, śpiewanie piosenek zbiorowo i indywidualnie

3 Mali badacze- zabawy z wiatrem

-        poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla pory roku- jesieni

-        wdrażanie dzieci do wykonywania prostych doświadczeń

-        kształcenie wyobraźni poprzez wykonywanie różnych prac plastycznych

-        kształcenie orientacji w schemacie ciała

-        zgodne współdziałanie w sytuacjach zadaniowych

-        doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

4  W dzień i w nocy                                    

-        rozpoznawanie stałego następstwa dnia i nocy

-        poznawanie stałych czynności wykonywanych w ciągu dnia

-        kształtowanie postawy podporządkowania się określonym regułom

-        doskonalenie czynności samoobsługowych i porządkowych

-        kształtowanie umiejętności odczytywania symbolicznych oznaczeń

-        doskonalenie umiejętności klasyfikacji

-        rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek

-        doskonalenie percepcji wzrokowej, dostrzeganie szczegółów na obrazkach, porównywanie,

     określanie podobieństw i różnic